Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Children Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health & Environment
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Slokas


BS 03 - 5.15 Vamangad Asrjat Visnum

Brahma Samhita Class- 04: 29 Cintamani Prakara

GBVS - Brahma Samhita - Verses 30, 31

Brahma Samhita - 11 (36) - Yad Bhava Bhavita

Bengali

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1CC-01 Bharata bhumiteG2
2CC-02 Sadhu sange krishna namaG2
3CC-03 Krishna mantra haite habeG2
4CC-04 Alyabhilasita sunyamG2
5CC-05 Jivera svarupa hayaG2
6CC-06 Krsna yadi krpa kareG2
7CC-07 Prabhu kahe vaishnava sevaG2
8CC-08 Dharmacari madhye bahutaG2
9CC-09 Brahma anga kanti tanraG2
10CC-10 Panchama purusarthaG2
11CC-11 Ishwara swarupa bhaktaG2
12CC-12 Krishna bhuli sei jivaG2
13CC-13 Krishna bhakti janma mulaG2
14CC-14 Bhakta ama preme bandhiG2
15CC-15 Sakala jagate moreG2
16CC-16 Kande bole ohe krishnaG2
17CC-17 Jnana karma yoga dharmeG2
18CC-18 Tara madhye sarva sresthaG2
19CC-19 Bhukti mukti sprha yavatG2
20CC-20 Krsna tattva bhakti tattvaG2
21CC-21 Kiba vipra kiba nyasiG2
22CC-22 Eka krsna name kareG2
23CC-23 Tulayama lavenapi naG2
24CC-24 Nitya bandha krsna haiteG2
25CC-25 Vrindavana purandaraG2
26CC-29 Radha purna saktiG2
27CC-30 Bhakta pada dhuli araG2
28CC-32 Nama vinu kali kaleG2
29CC-33 Sat sanga krsna sevaG2
30CC-34 Krsna bhakti rasa bhavita matihG2
31CC-35 Naham vipro na ca nara patirG2
32CC-36 Loka dharma veda dharmaG3
33CC-37 Bhajanera madhye sresthaG2
34CC-38 Krsna bhakta niskamaG2
35CC-39 Bolo krsna bhajo krsnaG2
36CC-40 Khanda khanda deha moraG2
37CC-41 Amara bhaktera pujaG2
38CC-42 Krsna nama maha mantreraG2
39CC-43 Sadhu sanga nama kirtanaG2
40CC-44 Bhakti sadhana sresthaG2
41CC-45 Namo brahmanya devayaG2
42CC-49 Nitya siddha krsna premaG2

English

 IDSloka TitleGradeVIDEO

Hindi

 IDSloka TitleGradeVIDEO

Others

 IDSloka TitleGradeVIDEO

Russian

 IDSloka TitleGradeVIDEO

Sanskrit

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1BG-01 Man Mana Bhava Mad BhaktoG1
2BG-02 Yam Yam Vapi Smaran BhavamG1
3BG-03 Chatur Vidha Bhajante MamG1
4BG-04 Tad Viddhi Prani PatenaG1
5BG-05 Maya Tatatvam Idam SarvamG1
6BG-06 Daivi Hy Esa GunamayiG1
7BG-07 Sarva Dharman ParityajyaG1
8BG-08 Kamais Tais Tair Hrita JnanaG1
9BG-09 Avajananti Mam MudhaG1
10BG-10 Manushyanam SahasreshuG1
11BG-11 Aham Sarvasya PrabhavoG1
12BG-12 Mac Citta Mad Gata PranaG1
13BG-13 Tesam Satata YuktanamG1
14BG-14 Tesham Evanu KamparthamG1
15BG-15 Yanti Deva Vrtaa DevaanG1
16BG-16 Paritranaya SadhunamG1
17BG-17 Patram Pushpam Phalam ToyamG1
18BG-18 Ananyas Cintayano MamG1
19BG-19 Param Brahma Param DhamaG1
20BG-20 Satatam Kirtayanto MamG1
21BG-21 Ye Hi Sansparsha Ja BhogaG1
22BG-22 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
23BG-23 Mam Upetya Punar JanmaG1
24BG-24 Yajna Sishtasinah SantoG1
25BG-25 Sarvasya CaahamG1
26BG-26 Ayuh Sattva - Triple SlokaG1
27BG-27 Na Tad Bhaasayate SuryoG1
28BG-28 Pitaaham Asya JagatoG1
29BG-29 Yada Yada hi DharmasyaG1
30BG-30 Vasansi Jirnani Yatha VihayaG1
31BG-31 Sattvam Rajas Tama ItiG1
32BG-32 Na Tvevaaham Jaatu NaasamG1
33BG-33 Samah Satrau Ca Mitre CaG1
34BG-34 Urdhvam gacchanti satva sthaG1
35BG-35 Niyatam Kuru Karma TvamG1
36BG-36 Tasmad Asaktah SatatamG1
37BG-37 Ye me Matam Idam NityamG1
38BG-38 Yat Karoshi Yad AshnasiG1
39BG-39 Yoginam Api SarveshamG1
40BG-40 Tri Vidham Naraka SyedamG1
41BG-41 Evam Satata Yukta YeG1
42BG-42 Mayy Avesya Mano Ye MamG1
43BG-43 Nainam Chindati SastraniG1
44BG-44 Datavyam iti yad danamG1
45BG-45 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
46BG-46 Tri Vidha Bhavati ShraddhaG1
47BG-47 Ye tu dharmamrtam idamG1
48BG-48 Mac cittah sarva durganiG1
49BG-49 Sarva karmany api sadaG1
50BG-50 Bhaktya mam abhijanatiG1
51BG-51 Yo yo yam yam tanum bhaktahG1
52BG-52 Catur Varnyam Maya SrstamG1
53BG-53 Brahmana Kshatriya VishamG1
54BG-54 Ye tv aksharam anirdesyamG1
55BG-55 Bhumir apo analo vayuhG1
56BG-56 Apareyam itas tv anyamG1
57BG-57 Sa taya sraddhaya yuktasG1
58BG-XX Imam Vivasvate YogamG1
59BS-01 Ishwara Parama Krishna (01)G2Watch Video (1)
Watch Video (2)
60BS-02 Sahasra Patra Kamalam (02)G3Watch Video (1)
61BS-03 Vamangad Asrjad Visnu (15)G3Watch Video (1)
62BS-04 Cintamani Prakara Sadmasu (29)G3Watch Video (1)
63BS-05 Venum Kvanandam (30)G3Watch Video (1)
Watch Video (2)
64BS-06 Aloka-Candraka (31)G3Watch Video (1)
65BS-07 Angani Yasya Sakalendriya (32)G3Watch Video (1)
66BS-08 Advaitam Acyutam Anadim (33)G3Watch Video (1)
67BS-09 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara (34)G3Watch Video (1)
68BS-10 Eko Apy Asau Racayitum (35)G3Watch Video (1)
69BS-11 Yad Bhaava Bhaavita (36)G3Watch Video (1)
70BS-12 Ananda Cinmaya Rasa (37)G3Watch Video (1)
71BS-13 Premanjana Cchurita Bhakti (38)G3
72BS-14 Ramadi Murtesu Kala (39)G3
73BS-15 Yasya Prabha prabhavato (40)G3
74BS-16 Maya hi yasya (41)G3
75BS-17 Ananda Cinmaya (42)G3
76BS-18 Goloka Namni Nija Dhamni (43)G3
77BS-19 Srsti Sthiti Pralaya (44)G3
78BS-20 Ksiram yatha dadhi (45)G2
79BS-21 Dipacir eva dadhi (46)G2
80BS-22 Yah karanarnava jale (47)G2
81BS-23 Yasyaika nisvasita (48)G2
82BS-24 Bhasvan yathasma (49)G2
83BS-25 Yat Pada Pallava Yugam (50)G2
84BS-26 Agnir mahi gaganam (51)G2
85BS-27 Yac caksur esa (52)G2
86BS-28 Dharmo 'tha pāpa-nicayaḥ (53) G2
87BS-29 Yas tv indragopam (54)G2
88BS-30 Yam Krodha Kama Sahaja (55)G2
89BS-31 Sriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ (56)G2
90BS-32 Yasyah Sreyas Karam Nasti (60)G2
91BS-33 60-Yasyah Sreyas Karam NastiG2
92CC-26 Brahmanda bharamite konaG2
93CC-27 Gramya katha na sunibeG2
94CC-28 Caitanya nityanandeG2
95CC-31 Devarsi bhutaptaG2
96CC-46 Mahat krpa bina konaG2
97CC-47 Krsna yadi chute bhakteG2
98CC-48 Yare dekha tare kahaG2
99CC-50 jaha bhagavata para vaishnavera sthaneG2
100CC-51 Siddhanta baliye citteG2
101CC-52 Eka anga sadhe kehaG2
102CC-53 Kona bhagye karo samsaraG2
103DA-01 Namamisvaram Saccidananda RupamG2
104DA-02 Rudantam Muhur NetraG2
105DA-03 Itidrk Sva Lilabhir AnandaG2
106DA-04 Varam Deva Moksam Na MoksavadihmG2
107DA-05 Idam Te MukhambhojamG2
108DA-06 Namo Deva Damodara AnandaG2
109DA-07 Kuveratmajau Baddha MurtyaivaG2
110DA-08 Namaste Stu Damne SphuradG2
111GB-01 Vande Devam Sri GurumG2
112GB-02 Krishnaya GovindayaG2
113GB-03 Hare Krishnam GovindamG2
114GB-04 Namas Te Guru DevayaG2
115GB-05 Ekam Devam GovindamG2
116GB-06 No AudioG2
117GB-07 Hare Krishna Hare KrishnaG2
118GB-08 Harer Nama Harer NamaG2
119GB-10 Namo Maha VadanyayaG2
120GB-21 Mangalam Sri Gurum Suka PadamG2
121GB-22 Ananya Sevakam Atmani VedanamG2
122GB-23 Svarna Varam Saci Suta BalamG2
123GB-24 Vrindavanam Ca Nawadwipa LokamG2
124GB-25 Hari Dasa Giri Raja GovardhanamG2
125GB-26 Radhika Devi Kalana SvarupamG2
126GB-27 Koti Sundaram Goloka VasamG2
127GB-28 Goloka Sundari Kanyaka SakhyamG2
128OS-01 Om Namo NarayanayaG0
129OS-02 Om Purnamadah PurnamidamG2
130OS-03 Go-Koti Danam Grahane KhagasyaG2
131OS-04 Ekam Sastram Devaki Putra GitamG2
132OS-05 Bhaja Govindam Bhaja GovindamG2
133OS-06 Sri Rama Rama RametiG0
134OS-07 Vasudeva Sutham DevamG2
135OS-08 Acyutam KeshavamG0
136OS-09 Hiranmayena PatrenaG2
137OS-10 Nama Cintamanih KrishnasG2
138OS-11 Mukam Karoti VacalamG2
139OS-12 Jalaja Nava LakshaniG2
140OS-13 Naham VandeG3
141OS-14 Ananta Samsara Samudra TaraG2
142OS-15 Nasta Dharme NaG2
143OS-16 Golokam Ca ParityajyaG2
144OS-17 Sahasra Namnam PunyanamG2
145OS-18 Naham Vasami VaikuntheG2
146OS-19 Gurur Brahma Guru VishnuhG0
147OS-20 No AudioG2
148OS-21 Narayano Api Vikrtim YatiG2
149OS-22 Sataam Nindaa NaamnahG2
150OS-23 Narayana JagannathaG2
151OS-24 Idam Sariram Parinama PesalamG3
152OS-25 Ahimsa Prathamam PushpamG3
153OS-26 Jaanami DharmamG2
154OS-27 Acharyam Etad Dhi Manusya LokeG2
155OS-28 Aahaara Suddhau Sattva SuddhihG2
156OS-29 Ahara Nidra Bhaya Maithunam CaG2
157OS-30 Bhaktir Evainam NayatiG2
158OS-31 Kamam Tulikaya Karena HarinaG2
159OS-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
160OS-33 No AudioG2
161OS-34 No AudioG2
162OS-35 No AudioG2
163OS-36 No AudioG2
164OS-37 No AudioG2
165OS-38 No AudioG2
166OS-39 No AudioG2
167OS-40 Sudram Bhagavad BhaktamG2
168OV-01 He Krishna Karuna SindhoG0
169OV-02 Etat Tulasi PatramG2
170OV-03 Maha Prasade GovindeG2
171OV-04 Yasya Prasadad BhagavadG2
172OV-05 Namas Te NarasimhayaG2
173OV-06 Jaya Radhe Jaya KrishnaG2
174OV-07 No AudioG2
175OV-08 Om Ajnana-TimiranthasyaG0
176OV-09 Kinkini Valaya Nupura DhariG2
177OV-10 Krsneti Yasya Giri Tam ManasaG2
178OV-11 Gange Ca YamunaG0
179OV-12 Krsna krsna krsna krsnaG2
180OV-13 Vaivasvatantare BrahmanG2
181OV-14 Hare Nama Krsna NamaG3
182OV-15 Vaikunthaj Janito VaraG3
183OV-16 Vanca Kalpa TarubhyasG2
184OV-17 Vrindayai Tulasi DevyaiG0
185OV-18 Acarya DharmamG2
186OV-19 Vrindavanam ParityajyaG2
187OV-20 Deva Siddha Mukta YuktaG2
188OV-21 Kanaka KaminiG2
189OV-22 Atyahara Prayasas CaG3
190OV-23 Prema Dhama Divya DirghaG3
191OV-24 Krishnam Smaran JanamG3
192OV-25 Krsna Prasadena Samasta SailaG2
193OV-26 Hare Krishna Hare KrishnaG2
194OV-27 Harer Nama Harer NamaG2
195OV-28 Namo Vedanta VedyaayaG2
196OV-29 Sri Krishna CaitanyaG2
197OV-30 Raasaavahaa Haava SaaraaG2
198OV-31 Samsara Dukha JaladhaG2
199OV-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
200OV-33 Yatha Yatha Gaura Padara VindeG2
201OV-34 Agre Kurunaam Atha PaandaG2
202OV-35 Vraje Prasiddham NavanitaG2
203OV-36 Premadam Ca MeG2
204OV-37 Karma Kanda Jnana KandaG2
205OV-38 Gopi Chandana LiptangamG2
206OV-39 Nityam Karoti Yah PapiG2
207OV-40 Tulasi Dala MatrenaG2
208OV-41 Isavasyam Idam SarvamG2
209OV-42 Raasaa Vahaa Haava SaaraaG3
210OV-43 Prema Nama Dana JanyaG2
211OV-44 Sarvesaam Api YajnaanaamG2
212OV-45 Antargato Api VedaanaamG2
213OV-46 Raasatam SarasaarambheG2
214OV-47 Devi Krishna Mayi ProktaG2
215OV-48 Krishnam Smaran Janam CasyaG2
216OV-49 Asurya Nama Te LokaG2
217OV-50 Svarna Koti DarpanabhaG2
218OV-51 Anaradhya Radha Padambhoja RenumG2
219OV-52 Janame Janame Saba Pita MataG2
220OV-53 Sringi Dhvamso Agni PanamG2
221OV-54 Bhajananda Samye ApiG2
222OV-55 Vaikuntha VasinoG2
223OV-56 Nama SankitanamG2
224OV-57 Sree Krishna Gopala Hare MukundaG2
225OV-58 Naham Atmanam AsaseG2
226OV-59 Aho Tat ParamanandaG2
227OV-60 Sri Krishna GopalG2
228OV-61 Tulasi Amrta JanmasiG2
229OV-62 Prataman Tu GurumG2Watch Video (1)
230OV-63 Jivitam Vishnu BhaktasyaG2
231OV-64 Bhaktis Tu Bhagavad BhkataG2
232OV-65 Adiksitasya VamoruG2
233OV-66 Na Nama Sadrsam JnanamG2
234OV-67 Namaiva Parama MuktirG2
235OV-68 Namaiva Karanam JantorG2
236OV-69 Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
237OV-70 Janmana Jayate SudrahG2
238OV-71 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
239OV-73 No AudioG2
240OV-74 No AudioG2
241OV-75 No AudioG2
242OV-81 Kara Tala Kalita KapoloG2
243OV-82 Pasur Ekah Khaga EkasG2
244OV-83 Maha Diptam Maha RamyamG2
245OV-84 Parihase Apyanya PriyaG2
246OV-85 Ma Kuru Karma Na YogamG2
247OV-86 Khaga Vrindam Pasu VrindamG2
248OV-87 Jivann Eva Mrta PrayoG2
249OV-88 Ka Tava Kanta Kas Tava TanayaG2
250OV-89 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
251OV-XX Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
252SA-01 Ceto Darpana Marjanam Bhava MahaG2
253SA-02 Nama Nama Kari BahudhaG2
254SA-03 Trinad Api SunicenaG2
255SA-04 Na Dhanam Na Janam Na SundarimG2
256SA-05 Ayi Nanda Tanuja KinkaramG2
257SA-06 Nayanam Galad Asru DharayaG2
258SA-07 Yuga itam NimeshenaG2
259SA-08 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu MamG2
260SA-09 Prabhura SikshashtakaG2
261SB-01 Janmady Asya YatoG2
262SB-02 Sravanam Kirtanam VisnoG2
263SB-03 Nama Sankirtanam YasyaG2
264SB-04 Sadhavo HrdayamG2
265SB-05 Nayam Sukhapo BhagavaG2
266SB-06 Nigama Kalpa TarorG2
267SB-07 Tavat Karmani KurvitaG2
268SB-08 Yasyaham AnugrhnamiG2
269SB-09 Vande Nanda Vraja StrinamG2
270SB-10 Nimna Ganam Yatha GangaG2
271SB-11 Devarsi BhutaptaG2
272SB-12 Aho Bhagyam Aho BhagyamG2
273SB-13 Acaryam Mam VijaniyanG2
274SB-14 Krishnaya VasudevayaG2
275SB-15 Kvacid Rajamsi VimameG2
276SB-16 Nirapeksham Munim SantamG2
277SB-17 Na Paramesthyam Na Mahendra DhisnyamG2
278SB-18 No AudioG2
279SB-19 No AudioG2
280SB-20 No AudioG2
281SB-21 Ahimsa Satyam AsteyamG2
282SB-22 Na Kincit Sadhavo DhiraG2
283SB-23 Adhyatmika Adibhir DukhairG2
284SB-24 Abhyarthitas Tada TasmaiG2
285SB-25 Tapah Saucam Daya SatyamG2
286SB-26 Yasyaham AnugrhnamiG2
287SB-27 Nr-Deham Adyam SulabhamG2
288SB-28 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
289SB-29 Krsna Varnam TvisakrsnamG2
290SB-30 Trayyaa Copanishadbhis CaG2
291SB-31 Ete Camsa Kalah PumsahG2
292SB-32 Daakinyo Yaatudhaanyas CaG2
293SB-33 Ye Vaa Mayise Krta SauhrdaarthaaG2
294SB-34 Saalokya Saarsti SaamipyaG2
295SB-35 Yatha Taror Mula NishecanenaG2
296SB-36 Shyamam Hirayna ParidhimG2
297SB-37 Kim Va Yogena SankhyenaG2
298SB-38 Vadanti Tat Tattva VidasG2
299SB-39 Nunam Pramattah Kurute VikarmaG2
300SB-40 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
301SB-41 Vadanti Tat Tattva VidasG2
302SB-42 Aadara ParicaryaayaamG2
303SB-43 Tasmad Gurum PrapadyetaG2
304SB-44 Yatha hi skantha sakhanamG2
305SB-45 Namo Anantaya BrhateG2
306SB-46 Pasyesa me naryam ananta adyeG2
307SB-47 Anujanihi Mam KrishnaG2
308SB-48 Jananta Eva JanantuG2
309SB-49 Gunatmanas Te Api Gunan VimatumG3
310SB-50 Visnor Maya BhagavatiG2
311SB-51 Barhapidam Nata Vara VapuhG2
312SB-52 Om Namas Tubhyam BhagavateG2
313SB-53 Tan Anadrtya Yo AvidvanG2
314SB-54 Matir Na Krsne ParatahG2
315SB-55 Jayati Jana NivasoG2
316SB-56 No AudioG2
317UG-01 Yad imam manasa vacaG2
318UP-01 Vaco Vegam ManasaG3
319UP-02 Atyahara Prayasas CaG3
320UP-03 Utsahan NiscayadG3
321UP-04 Dadati PratigrhnatiG3
322UP-05 Krsneti Yasya GiriG3
323UP-06 Drstaih Svabhava JanitairG3
324UP-07 Syat Krsna NamaG3
325UP-08 Tan Nama RupaG3
326UP-09 Vaikunthaj Janito VaraG3
327UP-10 Karmibhyah Parito HarehG3
328UP-11 Krsnas yocchaih pranaya vasatih2G2
329VM-01 Kara Tala Kalita KapoloG3
330VM-02 Pasur Ekah Khaga EkasG2
331VM-03 Maha Diptam Maha RamyamG2
332VM-04 Parihase Apyanya PriyaG3
333VM-05 Ma Kuru Karma Na YogamG2
334VM-06 Khaga Vrindam Pasu VrindamG2
335VM-07 Jivann Eva Mrta PrayoG2
336VM-08 Divya kavya natakadiG2
337VM-09 Ka Tava Kanta Kas Tava TanayahG2
338VM-11 Divya kavya natakadiG2

Spanish

 IDSloka TitleGradeVIDEO

Tamil

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1GB-11 Odi Odi Odi OdiG2
2GB-12 Ottaiyana ThuruthiaiG2
3GB-13 Kanda Kanda SasthiramG2
4GB-14 Yogam Yogam Yogam EntruG2
5GB-15 Pulal Unnum AsaiyalG2
6GB-16 Pampu Chiiar Kompu ChittarG2
7GB-17 Piranthavargal IranthiduvarG2
8GB-18 Odu Odu Odu OduG2

Turkish

 IDSloka TitleGradeVIDEO