Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Children Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health & Environment
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Slokas


BS 03 - 5.15 Vamangad Asrjat Visnum

Brahma Samhita Class- 04: 29 Cintamani Prakara

GBVS - Brahma Samhita - Verses 30, 31

Brahma Samhita - 11 (36) - Yad Bhava Bhavita

G0 - Very Easy - Age 5 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1OS-01 Om Namo NarayanayaG0
2OS-06 Sri Rama Rama RametiG0
3OS-08 Acyutam KeshavamG0
4OS-19 Gurur Brahma Guru VishnuhG0
5OV-01 He Krishna Karuna SindhoG0
6OV-08 Om Ajnana-TimiranthasyaG0
7OV-11 Gange Ca YamunaG0
8OV-17 Vrindayai Tulasi DevyaiG0

G1 - Easy - Age 8 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1BG-01 Man Mana Bhava Mad BhaktoG1
2BG-02 Yam Yam Vapi Smaran BhavamG1
3BG-03 Chatur Vidha Bhajante MamG1
4BG-04 Tad Viddhi Prani PatenaG1
5BG-05 Maya Tatatvam Idam SarvamG1
6BG-06 Daivi Hy Esa GunamayiG1
7BG-07 Sarva Dharman ParityajyaG1
8BG-08 Kamais Tais Tair Hrita JnanaG1
9BG-09 Avajananti Mam MudhaG1
10BG-10 Manushyanam SahasreshuG1
11BG-11 Aham Sarvasya PrabhavoG1
12BG-12 Mac Citta Mad Gata PranaG1
13BG-13 Tesam Satata YuktanamG1
14BG-14 Tesham Evanu KamparthamG1
15BG-15 Yanti Deva Vrtaa DevaanG1
16BG-16 Paritranaya SadhunamG1
17BG-17 Patram Pushpam Phalam ToyamG1
18BG-18 Ananyas Cintayano MamG1
19BG-19 Param Brahma Param DhamaG1
20BG-20 Satatam Kirtayanto MamG1
21BG-21 Ye Hi Sansparsha Ja BhogaG1
22BG-22 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
23BG-23 Mam Upetya Punar JanmaG1
24BG-24 Yajna Sishtasinah SantoG1
25BG-25 Sarvasya CaahamG1
26BG-26 Ayuh Sattva - Triple SlokaG1
27BG-27 Na Tad Bhaasayate SuryoG1
28BG-28 Pitaaham Asya JagatoG1
29BG-29 Yada Yada hi DharmasyaG1
30BG-30 Vasansi Jirnani Yatha VihayaG1
31BG-31 Sattvam Rajas Tama ItiG1
32BG-32 Na Tvevaaham Jaatu NaasamG1
33BG-33 Samah Satrau Ca Mitre CaG1
34BG-34 Urdhvam gacchanti satva sthaG1
35BG-35 Niyatam Kuru Karma TvamG1
36BG-36 Tasmad Asaktah SatatamG1
37BG-37 Ye me Matam Idam NityamG1
38BG-38 Yat Karoshi Yad AshnasiG1
39BG-39 Yoginam Api SarveshamG1
40BG-40 Tri Vidham Naraka SyedamG1
41BG-41 Evam Satata Yukta YeG1
42BG-42 Mayy Avesya Mano Ye MamG1
43BG-43 Nainam Chindati SastraniG1
44BG-44 Datavyam iti yad danamG1
45BG-45 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
46BG-46 Tri Vidha Bhavati ShraddhaG1
47BG-47 Ye tu dharmamrtam idamG1
48BG-48 Mac cittah sarva durganiG1
49BG-49 Sarva karmany api sadaG1
50BG-50 Bhaktya mam abhijanatiG1
51BG-51 Yo yo yam yam tanum bhaktahG1
52BG-52 Catur Varnyam Maya SrstamG1
53BG-53 Brahmana Kshatriya VishamG1
54BG-54 Ye tv aksharam anirdesyamG1
55BG-55 Bhumir apo analo vayuhG1
56BG-56 Apareyam itas tv anyamG1
57BG-57 Sa taya sraddhaya yuktasG1
58BG-XX Imam Vivasvate YogamG1

G2 - Hard - Age 11 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1BS-01 Ishwara Parama Krishna (01)G2Watch Video (1)
Watch Video (2)
2BS-20 Ksiram yatha dadhi (45)G2
3BS-21 Dipacir eva dadhi (46)G2
4BS-22 Yah karanarnava jale (47)G2
5BS-23 Yasyaika nisvasita (48)G2
6BS-24 Bhasvan yathasma (49)G2
7BS-25 Yat Pada Pallava Yugam (50)G2
8BS-26 Agnir mahi gaganam (51)G2
9BS-27 Yac caksur esa (52)G2
10BS-28 Dharmo 'tha pāpa-nicayaḥ (53) G2
11BS-29 Yas tv indragopam (54)G2
12BS-30 Yam Krodha Kama Sahaja (55)G2
13BS-31 Sriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ (56)G2
14BS-32 Yasyah Sreyas Karam Nasti (60)G2
15BS-33 60-Yasyah Sreyas Karam NastiG2
16CC-01 Bharata bhumiteG2
17CC-02 Sadhu sange krishna namaG2
18CC-03 Krishna mantra haite habeG2
19CC-04 Alyabhilasita sunyamG2
20CC-05 Jivera svarupa hayaG2
21CC-06 Krsna yadi krpa kareG2
22CC-07 Prabhu kahe vaishnava sevaG2
23CC-08 Dharmacari madhye bahutaG2
24CC-09 Brahma anga kanti tanraG2
25CC-10 Panchama purusarthaG2
26CC-11 Ishwara swarupa bhaktaG2
27CC-12 Krishna bhuli sei jivaG2
28CC-13 Krishna bhakti janma mulaG2
29CC-14 Bhakta ama preme bandhiG2
30CC-15 Sakala jagate moreG2
31CC-16 Kande bole ohe krishnaG2
32CC-17 Jnana karma yoga dharmeG2
33CC-18 Tara madhye sarva sresthaG2
34CC-19 Bhukti mukti sprha yavatG2
35CC-20 Krsna tattva bhakti tattvaG2
36CC-21 Kiba vipra kiba nyasiG2
37CC-22 Eka krsna name kareG2
38CC-23 Tulayama lavenapi naG2
39CC-24 Nitya bandha krsna haiteG2
40CC-25 Vrindavana purandaraG2
41CC-26 Brahmanda bharamite konaG2
42CC-27 Gramya katha na sunibeG2
43CC-28 Caitanya nityanandeG2
44CC-29 Radha purna saktiG2
45CC-30 Bhakta pada dhuli araG2
46CC-31 Devarsi bhutaptaG2
47CC-32 Nama vinu kali kaleG2
48CC-33 Sat sanga krsna sevaG2
49CC-34 Krsna bhakti rasa bhavita matihG2
50CC-35 Naham vipro na ca nara patirG2
51CC-37 Bhajanera madhye sresthaG2
52CC-38 Krsna bhakta niskamaG2
53CC-39 Bolo krsna bhajo krsnaG2
54CC-40 Khanda khanda deha moraG2
55CC-41 Amara bhaktera pujaG2
56CC-42 Krsna nama maha mantreraG2
57CC-43 Sadhu sanga nama kirtanaG2
58CC-44 Bhakti sadhana sresthaG2
59CC-45 Namo brahmanya devayaG2
60CC-46 Mahat krpa bina konaG2
61CC-47 Krsna yadi chute bhakteG2
62CC-48 Yare dekha tare kahaG2
63CC-49 Nitya siddha krsna premaG2
64CC-50 jaha bhagavata para vaishnavera sthaneG2
65CC-51 Siddhanta baliye citteG2
66CC-52 Eka anga sadhe kehaG2
67CC-53 Kona bhagye karo samsaraG2
68DA-01 Namamisvaram Saccidananda RupamG2
69DA-02 Rudantam Muhur NetraG2
70DA-03 Itidrk Sva Lilabhir AnandaG2
71DA-04 Varam Deva Moksam Na MoksavadihmG2
72DA-05 Idam Te MukhambhojamG2
73DA-06 Namo Deva Damodara AnandaG2
74DA-07 Kuveratmajau Baddha MurtyaivaG2
75DA-08 Namaste Stu Damne SphuradG2
76GB-01 Vande Devam Sri GurumG2
77GB-02 Krishnaya GovindayaG2
78GB-03 Hare Krishnam GovindamG2
79GB-04 Namas Te Guru DevayaG2
80GB-05 Ekam Devam GovindamG2
81GB-06 No AudioG2
82GB-07 Hare Krishna Hare KrishnaG2
83GB-08 Harer Nama Harer NamaG2
84GB-10 Namo Maha VadanyayaG2
85GB-11 Odi Odi Odi OdiG2
86GB-12 Ottaiyana ThuruthiaiG2
87GB-13 Kanda Kanda SasthiramG2
88GB-14 Yogam Yogam Yogam EntruG2
89GB-15 Pulal Unnum AsaiyalG2
90GB-16 Pampu Chiiar Kompu ChittarG2
91GB-17 Piranthavargal IranthiduvarG2
92GB-18 Odu Odu Odu OduG2
93GB-21 Mangalam Sri Gurum Suka PadamG2
94GB-22 Ananya Sevakam Atmani VedanamG2
95GB-23 Svarna Varam Saci Suta BalamG2
96GB-24 Vrindavanam Ca Nawadwipa LokamG2
97GB-25 Hari Dasa Giri Raja GovardhanamG2
98GB-26 Radhika Devi Kalana SvarupamG2
99GB-27 Koti Sundaram Goloka VasamG2
100GB-28 Goloka Sundari Kanyaka SakhyamG2
101OS-02 Om Purnamadah PurnamidamG2
102OS-03 Go-Koti Danam Grahane KhagasyaG2
103OS-04 Ekam Sastram Devaki Putra GitamG2
104OS-05 Bhaja Govindam Bhaja GovindamG2
105OS-07 Vasudeva Sutham DevamG2
106OS-09 Hiranmayena PatrenaG2
107OS-10 Nama Cintamanih KrishnasG2
108OS-11 Mukam Karoti VacalamG2
109OS-12 Jalaja Nava LakshaniG2
110OS-14 Ananta Samsara Samudra TaraG2
111OS-15 Nasta Dharme NaG2
112OS-16 Golokam Ca ParityajyaG2
113OS-17 Sahasra Namnam PunyanamG2
114OS-18 Naham Vasami VaikuntheG2
115OS-20 No AudioG2
116OS-21 Narayano Api Vikrtim YatiG2
117OS-22 Sataam Nindaa NaamnahG2
118OS-23 Narayana JagannathaG2
119OS-26 Jaanami DharmamG2
120OS-27 Acharyam Etad Dhi Manusya LokeG2
121OS-28 Aahaara Suddhau Sattva SuddhihG2
122OS-29 Ahara Nidra Bhaya Maithunam CaG2
123OS-30 Bhaktir Evainam NayatiG2
124OS-31 Kamam Tulikaya Karena HarinaG2
125OS-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
126OS-33 No AudioG2
127OS-34 No AudioG2
128OS-35 No AudioG2
129OS-36 No AudioG2
130OS-37 No AudioG2
131OS-38 No AudioG2
132OS-39 No AudioG2
133OS-40 Sudram Bhagavad BhaktamG2
134OV-02 Etat Tulasi PatramG2
135OV-03 Maha Prasade GovindeG2
136OV-04 Yasya Prasadad BhagavadG2
137OV-05 Namas Te NarasimhayaG2
138OV-06 Jaya Radhe Jaya KrishnaG2
139OV-07 No AudioG2
140OV-09 Kinkini Valaya Nupura DhariG2
141OV-10 Krsneti Yasya Giri Tam ManasaG2
142OV-12 Krsna krsna krsna krsnaG2
143OV-13 Vaivasvatantare BrahmanG2
144OV-16 Vanca Kalpa TarubhyasG2
145OV-18 Acarya DharmamG2
146OV-19 Vrindavanam ParityajyaG2
147OV-20 Deva Siddha Mukta YuktaG2
148OV-21 Kanaka KaminiG2
149OV-25 Krsna Prasadena Samasta SailaG2
150OV-26 Hare Krishna Hare KrishnaG2
151OV-27 Harer Nama Harer NamaG2
152OV-28 Namo Vedanta VedyaayaG2
153OV-29 Sri Krishna CaitanyaG2
154OV-30 Raasaavahaa Haava SaaraaG2
155OV-31 Samsara Dukha JaladhaG2
156OV-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
157OV-33 Yatha Yatha Gaura Padara VindeG2
158OV-34 Agre Kurunaam Atha PaandaG2
159OV-35 Vraje Prasiddham NavanitaG2
160OV-36 Premadam Ca MeG2
161OV-37 Karma Kanda Jnana KandaG2
162OV-38 Gopi Chandana LiptangamG2
163OV-39 Nityam Karoti Yah PapiG2
164OV-40 Tulasi Dala MatrenaG2
165OV-41 Isavasyam Idam SarvamG2
166OV-43 Prema Nama Dana JanyaG2
167OV-44 Sarvesaam Api YajnaanaamG2
168OV-45 Antargato Api VedaanaamG2
169OV-46 Raasatam SarasaarambheG2
170OV-47 Devi Krishna Mayi ProktaG2
171OV-48 Krishnam Smaran Janam CasyaG2
172OV-49 Asurya Nama Te LokaG2
173OV-50 Svarna Koti DarpanabhaG2
174OV-51 Anaradhya Radha Padambhoja RenumG2
175OV-52 Janame Janame Saba Pita MataG2
176OV-53 Sringi Dhvamso Agni PanamG2
177OV-54 Bhajananda Samye ApiG2
178OV-55 Vaikuntha VasinoG2
179OV-56 Nama SankitanamG2
180OV-57 Sree Krishna Gopala Hare MukundaG2
181OV-58 Naham Atmanam AsaseG2
182OV-59 Aho Tat ParamanandaG2
183OV-60 Sri Krishna GopalG2
184OV-61 Tulasi Amrta JanmasiG2
185OV-62 Prataman Tu GurumG2Watch Video (1)
186OV-63 Jivitam Vishnu BhaktasyaG2
187OV-64 Bhaktis Tu Bhagavad BhkataG2
188OV-65 Adiksitasya VamoruG2
189OV-66 Na Nama Sadrsam JnanamG2
190OV-67 Namaiva Parama MuktirG2
191OV-68 Namaiva Karanam JantorG2
192OV-69 Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
193OV-70 Janmana Jayate SudrahG2
194OV-71 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
195OV-73 No AudioG2
196OV-74 No AudioG2
197OV-75 No AudioG2
198OV-81 Kara Tala Kalita KapoloG2
199OV-82 Pasur Ekah Khaga EkasG2
200OV-83 Maha Diptam Maha RamyamG2
201OV-84 Parihase Apyanya PriyaG2
202OV-85 Ma Kuru Karma Na YogamG2
203OV-86 Khaga Vrindam Pasu VrindamG2
204OV-87 Jivann Eva Mrta PrayoG2
205OV-88 Ka Tava Kanta Kas Tava TanayaG2
206OV-89 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
207OV-XX Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
208SA-01 Ceto Darpana Marjanam Bhava MahaG2
209SA-02 Nama Nama Kari BahudhaG2
210SA-03 Trinad Api SunicenaG2
211SA-04 Na Dhanam Na Janam Na SundarimG2
212SA-05 Ayi Nanda Tanuja KinkaramG2
213SA-06 Nayanam Galad Asru DharayaG2
214SA-07 Yuga itam NimeshenaG2
215SA-08 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu MamG2
216SA-09 Prabhura SikshashtakaG2
217SB-01 Janmady Asya YatoG2
218SB-02 Sravanam Kirtanam VisnoG2
219SB-03 Nama Sankirtanam YasyaG2
220SB-04 Sadhavo HrdayamG2
221SB-05 Nayam Sukhapo BhagavaG2
222SB-06 Nigama Kalpa TarorG2
223SB-07 Tavat Karmani KurvitaG2
224SB-08 Yasyaham AnugrhnamiG2
225SB-09 Vande Nanda Vraja StrinamG2
226SB-10 Nimna Ganam Yatha GangaG2
227SB-11 Devarsi BhutaptaG2
228SB-12 Aho Bhagyam Aho BhagyamG2
229SB-13 Acaryam Mam VijaniyanG2
230SB-14 Krishnaya VasudevayaG2
231SB-15 Kvacid Rajamsi VimameG2
232SB-16 Nirapeksham Munim SantamG2
233SB-17 Na Paramesthyam Na Mahendra DhisnyamG2
234SB-18 No AudioG2
235SB-19 No AudioG2
236SB-20 No AudioG2
237SB-21 Ahimsa Satyam AsteyamG2
238SB-22 Na Kincit Sadhavo DhiraG2
239SB-23 Adhyatmika Adibhir DukhairG2
240SB-24 Abhyarthitas Tada TasmaiG2
241SB-25 Tapah Saucam Daya SatyamG2
242SB-26 Yasyaham AnugrhnamiG2
243SB-27 Nr-Deham Adyam SulabhamG2
244SB-28 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
245SB-29 Krsna Varnam TvisakrsnamG2
246SB-30 Trayyaa Copanishadbhis CaG2
247SB-31 Ete Camsa Kalah PumsahG2
248SB-32 Daakinyo Yaatudhaanyas CaG2
249SB-33 Ye Vaa Mayise Krta SauhrdaarthaaG2
250SB-34 Saalokya Saarsti SaamipyaG2
251SB-35 Yatha Taror Mula NishecanenaG2
252SB-36 Shyamam Hirayna ParidhimG2
253SB-37 Kim Va Yogena SankhyenaG2
254SB-38 Vadanti Tat Tattva VidasG2
255SB-39 Nunam Pramattah Kurute VikarmaG2
256SB-40 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
257SB-41 Vadanti Tat Tattva VidasG2
258SB-42 Aadara ParicaryaayaamG2
259SB-43 Tasmad Gurum PrapadyetaG2
260SB-44 Yatha hi skantha sakhanamG2
261SB-45 Namo Anantaya BrhateG2
262SB-46 Pasyesa me naryam ananta adyeG2
263SB-47 Anujanihi Mam KrishnaG2
264SB-48 Jananta Eva JanantuG2
265SB-50 Visnor Maya BhagavatiG2
266SB-51 Barhapidam Nata Vara VapuhG2
267SB-52 Om Namas Tubhyam BhagavateG2
268SB-53 Tan Anadrtya Yo AvidvanG2
269SB-54 Matir Na Krsne ParatahG2
270SB-55 Jayati Jana NivasoG2
271SB-56 No AudioG2
272UG-01 Yad imam manasa vacaG2
273UP-11 Krsnas yocchaih pranaya vasatih2G2
274VM-02 Pasur Ekah Khaga EkasG2
275VM-03 Maha Diptam Maha RamyamG2
276VM-05 Ma Kuru Karma Na YogamG2
277VM-06 Khaga Vrindam Pasu VrindamG2
278VM-07 Jivann Eva Mrta PrayoG2
279VM-08 Divya kavya natakadiG2
280VM-09 Ka Tava Kanta Kas Tava TanayahG2
281VM-11 Divya kavya natakadiG2

G3 - Harder - Age 14 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1BS-02 Sahasra Patra Kamalam (02)G3Watch Video (1)
2BS-03 Vamangad Asrjad Visnu (15)G3Watch Video (1)
3BS-04 Cintamani Prakara Sadmasu (29)G3Watch Video (1)
4BS-05 Venum Kvanandam (30)G3Watch Video (1)
Watch Video (2)
5BS-06 Aloka-Candraka (31)G3Watch Video (1)
6BS-07 Angani Yasya Sakalendriya (32)G3Watch Video (1)
7BS-08 Advaitam Acyutam Anadim (33)G3Watch Video (1)
8BS-09 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara (34)G3Watch Video (1)
9BS-10 Eko Apy Asau Racayitum (35)G3Watch Video (1)
10BS-11 Yad Bhaava Bhaavita (36)G3Watch Video (1)
11BS-12 Ananda Cinmaya Rasa (37)G3Watch Video (1)
12BS-13 Premanjana Cchurita Bhakti (38)G3
13BS-14 Ramadi Murtesu Kala (39)G3
14BS-15 Yasya Prabha prabhavato (40)G3
15BS-16 Maya hi yasya (41)G3
16BS-17 Ananda Cinmaya (42)G3
17BS-18 Goloka Namni Nija Dhamni (43)G3
18BS-19 Srsti Sthiti Pralaya (44)G3
19CC-36 Loka dharma veda dharmaG3
20OS-13 Naham VandeG3
21OS-24 Idam Sariram Parinama PesalamG3
22OS-25 Ahimsa Prathamam PushpamG3
23OV-14 Hare Nama Krsna NamaG3
24OV-15 Vaikunthaj Janito VaraG3
25OV-22 Atyahara Prayasas CaG3
26OV-23 Prema Dhama Divya DirghaG3
27OV-24 Krishnam Smaran JanamG3
28OV-42 Raasaa Vahaa Haava SaaraaG3
29SB-49 Gunatmanas Te Api Gunan VimatumG3
30UP-01 Vaco Vegam ManasaG3
31UP-02 Atyahara Prayasas CaG3
32UP-03 Utsahan NiscayadG3
33UP-04 Dadati PratigrhnatiG3
34UP-05 Krsneti Yasya GiriG3
35UP-06 Drstaih Svabhava JanitairG3
36UP-07 Syat Krsna NamaG3
37UP-08 Tan Nama RupaG3
38UP-09 Vaikunthaj Janito VaraG3
39UP-10 Karmibhyah Parito HarehG3
40VM-01 Kara Tala Kalita KapoloG3
41VM-04 Parihase Apyanya PriyaG3