Self Excellence & Seva

 • iGokulam Learning Center
 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Presentation Skills
 • Effective Communications
 • Family Values
 • Respecting Elders
 • Prison Ministry
 • Presidential Awards
 • Natural Health

Devotional Excellence

 • Learning Slokas
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan Albums Production
 • Gokul Studio
 • Dramas & Dances
 • Video Productions
 • Translations of Scriptures
 • Book Distributions
 • Home Programs

Contact & About Us

Quick Links

Slokas


BS 03 - 5.15 Vamangad Asrjat Visnum

Brahma Samhita Class- 04: 29 Cintamani Prakara

GBVS - Brahma Samhita - Verses 30, 31

Brahma Samhita - 11 (36) - Yad Bhava Bhavita

G0 - Very Easy - Age 5 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1OS-01 Om Namo NarayanayaG0
2OS-06 Sri Rama Rama RametiG0
3OS-08 Acyutam KeshavamG0
4OS-19 Gurur Brahma Guru VishnuhG0
5OV-01 He Krishna Karuna SindhoG0
6OV-08 Om Ajnana-TimiranthasyaG0
7OV-11 Gange Ca YamunaG0
8OV-17 Vrindayai Tulasi DevyaiG0

G1 - Easy - Age 8 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1BG-01 Man Mana Bhava Mad BhaktoG1
2BG-02 Yam Yam Vapi Smaran BhavamG1
3BG-03 Chatur Vidha Bhajante MamG1
4BG-04 Tad Viddhi Prani PatenaG1
5BG-05 Maya Tatatvam Idam SarvamG1
6BG-06 Daivi Hy Esa GunamayiG1
7BG-07 Sarva Dharman ParityajyaG1
8BG-08 Kamais Tais Tair Hrita JnanaG1
9BG-09 Avajananti Mam MudhaG1
10BG-10 Manushyanam SahasreshuG1
11BG-11 Aham Sarvasya PrabhavoG1
12BG-12 Mac Citta Mad Gata PranaG1
13BG-13 Tesam Satata YuktanamG1
14BG-14 Tesham Evanu KamparthamG1
15BG-15 Yanti Deva Vrtaa DevaanG1
16BG-16 Paritranaya SadhunamG1
17BG-17 Patram Pushpam Phalam ToyamG1
18BG-18 Ananyas Cintayano MamG1
19BG-19 Param Brahma Param DhamaG1
20BG-20 Satatam Kirtayanto MamG1
21BG-21 Ye Hi Sansparsha Ja BhogaG1
22BG-22 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
23BG-23 Mam Upetya Punar JanmaG1
24BG-24 Yajna Sishtasinah SantoG1
25BG-25 Sarvasya CaahamG1
26BG-26 Ayuh Sattva - Triple SlokaG1
27BG-27 Na Tad Bhaasayate SuryoG1
28BG-28 Pitaaham Asya JagatoG1
29BG-29 Yada Yada hi DharmasyaG1
30BG-30 Vasansi Jirnani Yatha VihayaG1
31BG-31 Sattvam Rajas Tama ItiG1
32BG-32 Na Tvevaaham Jaatu NaasamG1
33BG-33 Samah Satrau Ca Mitre CaG1
34BG-34 Urdhvam gacchanti satva sthaG1
35BG-35 Niyatam Kuru Karma TvamG1
36BG-36 Tasmad Asaktah SatatamG1
37BG-37 Ye me Matam Idam NityamG1
38BG-38 Yat Karoshi Yad AshnasiG1
39BG-39 Yoginam Api SarveshamG1
40BG-40 Tri Vidham Naraka SyedamG1
41BG-41 Evam Satata Yukta YeG1
42BG-42 Mayy Avesya Mano Ye MamG1
43BG-43 Nainam Chindati SastraniG1
44BG-44 Datavyam iti yad danamG1
45BG-45 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
46BG-46 Tri Vidha Bhavati ShraddhaG1
47BG-47 Ye tu dharmamrtam idamG1
48BG-48 Mac cittah sarva durganiG1
49BG-49 Sarva karmany api sadaG1
50BG-50 Bhaktya mam abhijanatiG1
51BG-51 Yo yo yam yam tanum bhaktahG1
52BG-52 Catur Varnyam Maya SrstamG1
53BG-53 Brahmana Kshatriya VishamG1
54BG-54 Ye tv aksharam anirdesyamG1
55BG-55 Bhumir apo analo vayuhG1
56BG-56 Apareyam itas tv anyamG1
57BG-57 Sa taya sraddhaya yuktasG1
58BG-XX Imam Vivasvate YogamG1

G2 - Hard - Age 10 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1BS-01 Ishwara Parama Krishna (01)G2Watch Video (1)
Watch Video (2)
2BS-20 Ksiram yatha dadhi (45)G2
3BS-21 Dipacir eva dadhi (46)G2
4BS-22 Yah karanarnava jale (47)G2
5BS-23 Yasyaika nisvasita (48)G2
6BS-24 Bhasvan yathasma (49)G2
7BS-25 Yat Pada Pallava Yugam (50)G2
8BS-26 Agnir mahi gaganam (51)G2
9BS-27 Yac caksur esa (52)G2
10BS-28 Dharmo 'tha pāpa-nicayaḥ (53) G2
11BS-29 Yas tv indragopam (54)G2
12BS-30 Yam Krodha Kama Sahaja (55)G2
13BS-31 Sriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ (56)G2
14BS-32 Yasyah Sreyas Karam Nasti (60)G2
15BS-33 60-Yasyah Sreyas Karam NastiG2
16CC-01 Bharata bhumiteG2
17CC-02 Sadhu sange krishna namaG2
18CC-03 Krishna mantra haite habeG2
19CC-04 Alyabhilasita sunyamG2
20CC-05 Jivera svarupa hayaG2
21CC-06 Krsna yadi krpa kareG2
22CC-07 Prabhu kahe vaishnava sevaG2
23CC-08 Dharmacari madhye bahutaG2
24CC-09 Brahma anga kanti tanraG2
25CC-10 Panchama purusarthaG2
26CC-11 Ishwara swarupa bhaktaG2
27CC-12 Krishna bhuli sei jivaG2
28CC-13 Krishna bhakti janma mulaG2
29CC-14 Bhakta ama preme bandhiG2
30CC-15 Sakala jagate moreG2
31CC-16 Kande bole ohe krishnaG2
32CC-17 Jnana karma yoga dharmeG2
33CC-18 Tara madhye sarva sresthaG2
34CC-19 Bhukti mukti sprha yavatG2
35CC-20 Krsna tattva bhakti tattvaG2
36CC-21 Kiba vipra kiba nyasiG2
37CC-22 Eka krsna name kareG2
38CC-23 Tulayama lavenapi naG2
39CC-24 Nitya bandha krsna haiteG2
40CC-25 Vrindavana purandaraG2
41CC-26 Brahmanda bharamite konaG2
42CC-27 Gramya katha na sunibeG2
43CC-28 Caitanya nityanandeG2
44CC-29 Radha purna saktiG2
45CC-30 Bhakta pada dhuli araG2
46CC-31 Devarsi bhutaptaG2
47CC-32 Nama vinu kali kaleG2
48CC-33 Sat sanga krsna sevaG2
49CC-34 Krsna bhakti rasa bhavita matihG2
50CC-35 Naham vipro na ca nara patirG2
51CC-37 Bhajanera madhye sresthaG2
52CC-38 Krsna bhakta niskamaG2
53CC-39 Bolo krsna bhajo krsnaG2
54CC-40 Khanda khanda deha moraG2
55CC-41 Amara bhaktera pujaG2
56CC-42 Krsna nama maha mantreraG2
57CC-43 Sadhu sanga nama kirtanaG2
58CC-44 Bhakti sadhana sresthaG2
59CC-45 Namo brahmanya devayaG2
60CC-46 Mahat krpa bina konaG2
61CC-47 Krsna yadi chute bhakteG2
62CC-48 Yare dekha tare kahaG2
63CC-49 Nitya siddha krsna premaG2
64CC-50 jaha bhagavata para vaishnavera sthaneG2
65CC-51 Siddhanta baliye citteG2
66CC-52 Eka anga sadhe kehaG2
67CC-53 Kona bhagye karo samsaraG2
68CC-54 Varam huta vaha jvalaG2
69CC-55 Mayavadi karma nishthaG2
70CC-56 Bhukti mukti adi vancaG2
71CC-57 Sarana lana kareG2
72CC-58 Diksha kale bhakta kareG2
73CC-59 Bhaktera dravya prabhu kariG2
74CC-60 Mayare kariya jaya charanoG2
75DA-01 Namamisvaram Saccidananda RupamG2
76DA-02 Rudantam Muhur NetraG2
77DA-03 Itidrk Sva Lilabhir AnandaG2
78DA-04 Varam Deva Moksam Na MoksavadihmG2
79DA-05 Idam Te MukhambhojamG2
80DA-06 Namo Deva Damodara AnandaG2
81DA-07 Kuveratmajau Baddha MurtyaivaG2
82DA-08 Namaste Stu Damne SphuradG2
83GB-01 Vande Devam Sri GurumG2
84GB-02 Krishnaya GovindayaG2
85GB-03 Hare Krishnam GovindamG2
86GB-04 Namas Te Guru DevayaG2
87GB-05 Ekam Devam GovindamG2
88GB-06 No AudioG2
89GB-07 Hare Krishna Hare KrishnaG2
90GB-08 Harer Nama Harer NamaG2
91GB-10 Namo Maha VadanyayaG2
92GB-11 Odi Odi Odi OdiG2
93GB-12 Ottaiyana ThuruthiaiG2
94GB-13 Kanda Kanda SasthiramG2
95GB-14 Yogam Yogam Yogam EntruG2
96GB-15 Pulal Unnum AsaiyalG2
97GB-16 Pampu Chiiar Kompu ChittarG2
98GB-17 Piranthavargal IranthiduvarG2
99GB-18 Odu Odu Odu OduG2
100GB-21 Mangalam Sri Gurum Suka PadamG2
101GB-22 Ananya Sevakam Atmani VedanamG2
102GB-23 Svarna Varam Saci Suta BalamG2
103GB-24 Vrindavanam Ca Nawadwipa LokamG2
104GB-25 Hari Dasa Giri Raja GovardhanamG2
105GB-26 Radhika Devi Kalana SvarupamG2
106GB-27 Koti Sundaram Goloka VasamG2
107GB-28 Goloka Sundari Kanyaka SakhyamG2
108OS-02 Om Purnamadah PurnamidamG2
109OS-03 Go-Koti Danam Grahane KhagasyaG2
110OS-04 Ekam Sastram Devaki Putra GitamG2
111OS-05 Bhaja Govindam Bhaja GovindamG2
112OS-07 Vasudeva Sutham DevamG2
113OS-09 Hiranmayena PatrenaG2
114OS-10 Nama Cintamanih KrishnasG2
115OS-11 Mukam Karoti VacalamG2
116OS-12 Jalaja Nava LakshaniG2
117OS-14 Ananta Samsara Samudra TaraG2
118OS-15 Nasta Dharme NaG2
119OS-16 Golokam Ca ParityajyaG2
120OS-17 Sahasra Namnam PunyanamG2
121OS-18 Naham Vasami VaikuntheG2
122OS-20 No AudioG2
123OS-21 Narayano Api Vikrtim YatiG2
124OS-22 Sataam Nindaa NaamnahG2
125OS-23 Narayana JagannathaG2
126OS-26 Jaanami DharmamG2
127OS-27 Acharyam Etad Dhi Manusya LokeG2
128OS-28 Aahaara Suddhau Sattva SuddhihG2
129OS-29 Ahara Nidra Bhaya Maithunam CaG2
130OS-30 Bhaktir Evainam NayatiG2
131OS-31 Kamam Tulikaya Karena HarinaG2
132OS-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
133OS-33 No AudioG2
134OS-34 No AudioG2
135OS-35 No AudioG2
136OS-36 No AudioG2
137OS-37 No AudioG2
138OS-38 No AudioG2
139OS-39 No AudioG2
140OS-40 Sudram Bhagavad BhaktamG2
141OV-02 Etat Tulasi PatramG2
142OV-03 Maha Prasade GovindeG2
143OV-04 Yasya Prasadad BhagavadG2
144OV-05 Namas Te NarasimhayaG2
145OV-06 Jaya Radhe Jaya KrishnaG2
146OV-07 No AudioG2
147OV-09 Kinkini Valaya Nupura DhariG2
148OV-10 Krsneti Yasya Giri Tam ManasaG2
149OV-12 Krsna krsna krsna krsnaG2
150OV-13 Vaivasvatantare BrahmanG2
151OV-16 Vanca Kalpa TarubhyasG2
152OV-18 Acarya DharmamG2
153OV-19 Vrindavanam ParityajyaG2
154OV-20 Deva Siddha Mukta YuktaG2
155OV-21 Kanaka KaminiG2
156OV-25 Krsna Prasadena Samasta SailaG2
157OV-26 Hare Krishna Hare KrishnaG2
158OV-27 Harer Nama Harer NamaG2
159OV-28 Namo Vedanta VedyaayaG2
160OV-29 Sri Krishna CaitanyaG2
161OV-30 Raasaavahaa Haava SaaraaG2
162OV-31 Samsara Dukha JaladhaG2
163OV-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
164OV-33 Yatha Yatha Gaura Padara VindeG2
165OV-34 Agre Kurunaam Atha PaandaG2
166OV-35 Vraje Prasiddham NavanitaG2
167OV-36 Premadam Ca MeG2
168OV-37 Karma Kanda Jnana KandaG2
169OV-38 Gopi Chandana LiptangamG2
170OV-39 Nityam Karoti Yah PapiG2
171OV-40 Tulasi Dala MatrenaG2
172OV-41 Isavasyam Idam SarvamG2
173OV-43 Prema Nama Dana JanyaG2
174OV-44 Sarvesaam Api YajnaanaamG2
175OV-45 Antargato Api VedaanaamG2
176OV-46 Raasatam SarasaarambheG2
177OV-47 Devi Krishna Mayi ProktaG2
178OV-48 Krishnam Smaran Janam CasyaG2
179OV-49 Asurya Nama Te LokaG2
180OV-50 Svarna Koti DarpanabhaG2
181OV-51 Anaradhya Radha Padambhoja RenumG2
182OV-52 Janame Janame Saba Pita MataG2
183OV-53 Sringi Dhvamso Agni PanamG2
184OV-54 Bhajananda Samye ApiG2
185OV-55 Vaikuntha VasinoG2
186OV-56 Nama SankitanamG2
187OV-57 Sree Krishna Gopala Hare MukundaG2
188OV-58 Naham Atmanam AsaseG2
189OV-59 Aho Tat ParamanandaG2
190OV-60 Sri Krishna GopalG2
191OV-61 Tulasi Amrta JanmasiG2
192OV-62 Prataman Tu GurumG2Watch Video (1)
193OV-63 Jivitam Vishnu BhaktasyaG2
194OV-64 Bhaktis Tu Bhagavad BhkataG2
195OV-65 Adiksitasya VamoruG2
196OV-66 Na Nama Sadrsam JnanamG2
197OV-67 Namaiva Parama MuktirG2
198OV-68 Namaiva Karanam JantorG2
199OV-69 Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
200OV-70 Janmana Jayate SudrahG2
201OV-71 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
202OV-73 No AudioG2
203OV-74 No AudioG2
204OV-75 No AudioG2
205OV-81 Kara Tala Kalita KapoloG2
206OV-82 Pasur Ekah Khaga EkasG2
207OV-83 Maha Diptam Maha RamyamG2
208OV-84 Parihase Apyanya PriyaG2
209OV-85 Ma Kuru Karma Na YogamG2
210OV-86 Khaga Vrindam Pasu VrindamG2
211OV-87 Jivann Eva Mrta PrayoG2
212OV-88 Ka Tava Kanta Kas Tava TanayaG2
213OV-89 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
214OV-XX Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
215SA-01 Ceto Darpana Marjanam Bhava MahaG2
216SA-02 Nama Nama Kari BahudhaG2
217SA-03 Trinad Api SunicenaG2
218SA-04 Na Dhanam Na Janam Na SundarimG2
219SA-05 Ayi Nanda Tanuja KinkaramG2
220SA-06 Nayanam Galad Asru DharayaG2
221SA-07 Yuga itam NimeshenaG2
222SA-08 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu MamG2
223SA-09 Prabhura SikshashtakaG2
224SB-01 Janmady Asya YatoG2
225SB-02 Sravanam Kirtanam VisnoG2
226SB-03 Nama Sankirtanam YasyaG2
227SB-04 Sadhavo HrdayamG2
228SB-05 Nayam Sukhapo BhagavaG2
229SB-06 Nigama Kalpa TarorG2
230SB-07 Tavat Karmani KurvitaG2
231SB-08 Yasyaham AnugrhnamiG2
232SB-09 Vande Nanda Vraja StrinamG2
233SB-10 Nimna Ganam Yatha GangaG2
234SB-11 Devarsi BhutaptaG2
235SB-12 Aho Bhagyam Aho BhagyamG2
236SB-13 Acaryam Mam VijaniyanG2
237SB-14 Krishnaya VasudevayaG2
238SB-15 Kvacid Rajamsi VimameG2
239SB-16 Nirapeksham Munim SantamG2
240SB-17 Na Paramesthyam Na Mahendra DhisnyamG2
241SB-18 No AudioG2
242SB-19 No AudioG2
243SB-20 No AudioG2
244SB-21 Ahimsa Satyam AsteyamG2
245SB-22 Na Kincit Sadhavo DhiraG2
246SB-23 Adhyatmika Adibhir DukhairG2
247SB-24 Abhyarthitas Tada TasmaiG2
248SB-25 Tapah Saucam Daya SatyamG2
249SB-26 Yasyaham AnugrhnamiG2
250SB-27 Nr-Deham Adyam SulabhamG2
251SB-28 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
252SB-29 Krsna Varnam TvisakrsnamG2
253SB-30 Trayyaa Copanishadbhis CaG2
254SB-31 Ete Camsa Kalah PumsahG2
255SB-32 Daakinyo Yaatudhaanyas CaG2
256SB-33 Ye Vaa Mayise Krta SauhrdaarthaaG2
257SB-34 Saalokya Saarsti SaamipyaG2
258SB-35 Yatha Taror Mula NishecanenaG2
259SB-36 Shyamam Hirayna ParidhimG2
260SB-37 Kim Va Yogena SankhyenaG2
261SB-38 Vadanti Tat Tattva VidasG2
262SB-39 Nunam Pramattah Kurute VikarmaG2
263SB-40 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
264SB-41 Vadanti Tat Tattva VidasG2
265SB-42 Aadara ParicaryaayaamG2
266SB-43 Tasmad Gurum PrapadyetaG2
267SB-44 Yatha hi skantha sakhanamG2
268SB-45 Namo Anantaya BrhateG2
269SB-46 Pasyesa me naryam ananta adyeG2
270SB-47 Anujanihi Mam KrishnaG2
271SB-48 Jananta Eva JanantuG2
272SB-50 Visnor Maya BhagavatiG2
273SB-51 Barhapidam Nata Vara VapuhG2
274SB-52 Om Namas Tubhyam BhagavateG2
275SB-53 Tan Anadrtya Yo AvidvanG2
276SB-54 Matir Na Krsne ParatahG2
277SB-55 Barhapidam natavara vapuhG2
278SB-56 No AudioG2
279UG-01 Yad imam manasa vacaG2
280UP-11 Krsnas yocchaih pranaya vasatih2G2
281VM-02 Pasur Ekah Khaga EkasG2
282VM-03 Maha Diptam Maha RamyamG2
283VM-05 Ma Kuru Karma Na YogamG2
284VM-06 Khaga Vrindam Pasu VrindamG2
285VM-07 Jivann Eva Mrta PrayoG2
286VM-08 Divya kavya natakadiG2
287VM-09 Ka Tava Kanta Kas Tava TanayahG2
288VM-11 Divya kavya natakadiG2

G3 - Harder - Age 12 or above

 IDSloka TitleGradeVIDEO
1BS-02 Sahasra Patra Kamalam (02)G3Watch Video (1)
2BS-03 Vamangad Asrjad Visnu (15)G3Watch Video (1)
3BS-04 Cintamani Prakara Sadmasu (29)G3Watch Video (1)
4BS-05 Venum Kvanandam (30)G3Watch Video (1)
Watch Video (2)
5BS-06 Aloka-Candraka (31)G3Watch Video (1)
6BS-07 Angani Yasya Sakalendriya (32)G3Watch Video (1)
7BS-08 Advaitam Acyutam Anadim (33)G3Watch Video (1)
8BS-09 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara (34)G3Watch Video (1)
9BS-10 Eko Apy Asau Racayitum (35)G3Watch Video (1)
10BS-11 Yad Bhaava Bhaavita (36)G3Watch Video (1)
11BS-12 Ananda Cinmaya Rasa (37)G3Watch Video (1)
12BS-13 Premanjana Cchurita Bhakti (38)G3
13BS-14 Ramadi Murtesu Kala (39)G3
14BS-15 Yasya Prabha prabhavato (40)G3
15BS-16 Maya hi yasya (41)G3
16BS-17 Ananda Cinmaya (42)G3
17BS-18 Goloka Namni Nija Dhamni (43)G3
18BS-19 Srsti Sthiti Pralaya (44)G3
19CC-36 Loka dharma veda dharmaG3
20OS-13 Naham VandeG3
21OS-24 Idam Sariram Parinama PesalamG3
22OS-25 Ahimsa Prathamam PushpamG3
23OV-14 Hare Nama Krsna NamaG3
24OV-15 Vaikunthaj Janito VaraG3
25OV-22 Atyahara Prayasas CaG3
26OV-23 Prema Dhama Divya DirghaG3
27OV-24 Krishnam Smaran JanamG3
28OV-42 Raasaa Vahaa Haava SaaraaG3
29SB-49 Gunatmanas Te Api Gunan VimatumG3
30UP-01 Vaco Vegam ManasaG3
31UP-02 Atyahara Prayasas CaG3
32UP-03 Utsahan NiscayadG3
33UP-04 Dadati PratigrhnatiG3
34UP-05 Krsneti Yasya GiriG3
35UP-06 Drstaih Svabhava JanitairG3
36UP-07 Syat Krsna NamaG3
37UP-08 Tan Nama RupaG3
38UP-09 Vaikunthaj Janito VaraG3
39UP-10 Karmibhyah Parito HarehG3
40VM-01 Kara Tala Kalita KapoloG3
41VM-04 Parihase Apyanya PriyaG3