Self Excellence & Seva

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Presentation Skills
 • Effective Communications
 • Family Values
 • Respecting Elders
 • Prison Ministry
 • Natural Health

Devotional Excellence

 • Bhakti Academy
 • Learning Slokas
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan Albums Production
 • Gokul Studio
 • Dramas & Dances
 • Video Productions
 • Translations of Scriptures
 • Book Distributions
 • Home Programs

Contact & About Us

Quick Links

Calendar

mygokulam.com

Performance Entry-NC

Slokas


Brahma Samhita #27 - Yac Caksur

Brahma Samhita #28 - Dharmo tha pāpa-nicayaḥ

Brahma Samhita #29 - Yas tv indragopam

Brahma Samhita #30 -Yam Krodha Kama Sahaja

BG - Bhagavad Gita

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1BG-01 Man Mana Bhava Mad Bhakto9.34G1
2BG-02 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam8.6G1
3BG-03 Chatur Vidha Bhajante Mam7.16G1
4BG-04 Tad Viddhi Prani Patena4.34G1
5BG-05 Maya Tatatvam Idam Sarvam9.4G1
6BG-06 Daivi Hy Esa Gunamayi7.14G1
7BG-07 Sarva Dharman Parityajya18.66G1
8BG-08 Kamais Tais Tair Hrita Jnana7.20G1
9BG-09 Avajananti Mam Mudha9.11G1
10BG-10 Manushyanam Sahasreshu7.3G1
11BG-11 Aham Sarvasya Prabhavo10.8G1
12BG-12 Mac Citta Mad Gata Prana10.9G1
13BG-13 Tesam Satata Yuktanam10.10G1
14BG-14 Tesham Evanu Kampartham10.11G1
15BG-15 Yanti Deva Vrtaa Devaan9.25G1
16BG-16 Paritranaya Sadhunam4.8G1
17BG-17 Patram Pushpam Phalam Toyam9.26G1
18BG-18 Ananyas Cintayano Mam9.22G1
19BG-19 Param Brahma Param Dhama10.12G1
20BG-20 Satatam Kirtayanto Mam9.14G1
21BG-21 Ye Hi Sansparsha Ja Bhoga5.22G1
22BG-22 Ye Apyanya Devata Bhakta11.22G1
23BG-23 Mam Upetya Punar Janma8.15G1
24BG-24 Yajna Sishtasinah Santo3.13G1
25BG-25 Sarvasya Caaham15.15G1
26BG-26 Ayuh Sattva - Triple Sloka17.8-10G1
27BG-27 Na Tad Bhaasayate Suryo15.6G1
28BG-28 Pitaaham Asya Jagato9.17G1
29BG-29 Yada Yada hi Dharmasya4.7G1
30BG-30 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya2.22G1
31BG-31 Sattvam Rajas Tama Iti14.5G1
32BG-32 Na Tvevaaham Jaatu Naasam2.12G1
33BG-33 Samah Satrau Ca Mitre Ca12.18-19G1
34BG-34 Urdhvam gacchanti satva stha14.18G1
35BG-35 Niyatam Kuru Karma Tvam3.8G1
36BG-36 Tasmad Asaktah Satatam3.19G1
37BG-37 Ye me Matam Idam Nityam3.31G1
38BG-38 Yat Karoshi Yad Ashnasi9.27G1
39BG-39 Yoginam Api Sarvesham6.47G1
40BG-40 Tri Vidham Naraka Syedam16.21G1
41BG-41 Evam Satata Yukta YeG1
42BG-42 Mayy Avesya Mano Ye MamG1
43BG-43 Nainam Chindati SastraniG1
44BG-44 Datavyam iti yad danamG1
45BG-45 Ye Apyanya Devata BhaktaG1
46BG-46 Tri Vidha Bhavati ShraddhaG1
47BG-47 Ye tu dharmamrtam idamG1
48BG-48 Mac cittah sarva durganiG1
49BG-49 Sarva karmany api sadaG1
50BG-50 Bhaktya mam abhijanatiG1
51BG-51 Yo yo yam yam tanum bhaktahG1
52BG-52 Catur Varnyam Maya SrstamG1
53BG-53 Brahmana Kshatriya VishamG1
54BG-54 Ye tv aksharam anirdesyamG1
55BG-55 Bhumir apo analo vayuhG1
56BG-56 Apareyam itas tv anyamG1
57BG-57 Sa taya sraddhaya yuktasG1

BS - Brahma Samhita

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1BS-01 Ishwara Parama Krishna (01)5.1G3Watch Video (1)
Watch Video (2)
2BS-02 Sahasra Patra Kamalam (02)5.2G3Watch Video (1)
3BS-03 Vamangad Asrjad Visnu (15)5.15G3Watch Video (1)
4BS-04 Cintamani Prakara Sadmasu (29)5.29G3Watch Video (1)
5BS-05 Venum Kvanandam (30)5.30G3Watch Video (1)
Watch Video (2)
6BS-06 Aloka-Candraka (31)5.31G3Watch Video (1)
7BS-07 Angani Yasya Sakalendriya (32)5.32G3Watch Video (1)
8BS-08 Advaitam Acyutam Anadim (33)5.33G3Watch Video (1)
9BS-09 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara (34)5.34G3Watch Video (1)
10BS-10 Eko Apy Asau Racayitum (35)5.35G3Watch Video (1)
11BS-11 Yad Bhaava Bhaavita (36)5.36G3Watch Video (1)
12BS-12 Ananda Cinmaya Rasa (37)5.37G3Watch Video (1)
13BS-13 Premanjana Cchurita Bhakti (38)5.38G3Watch Video (1)
14BS-14 Ramadi Murtesu Kala (39)5.39G3Watch Video (1)
15BS-15 Yasya Prabha prabhavato (40)5.40G3Watch Video (1)
16BS-16 Maya hi yasya (41)5.41G3Watch Video (1)
17BS-17 Ananda Cinmaya (42)5.42G3Watch Video (1)
18BS-18 Goloka Namni Nija Dhamni (43)5.43G3Watch Video (1)
19BS-19 Srsti Sthiti Pralaya (44)5.44G3Watch Video (1)
20BS-20 Ksiram yatha dadhi (45)5.45G3Watch Video (1)
21BS-21 Dipacir eva dadhi (46)5.46G3Watch Video (1)
22BS-22 Yah karanarnava jale (47)5.47G3Watch Video (1)
23BS-23 Yasyaika nisvasita (48)5.48G3
24BS-24 Bhasvan yathasma (49)5.49G3Watch Video (1)
25BS-25 Yat Pada Pallava Yugam (50)5.50G3Watch Video (1)
26BS-26 Agnir mahi gaganam (51)5.51G3Watch Video (1)
27BS-27 Yac caksur esa (52)5.52G3Watch Video (1)
28BS-28 Dharmo atha pāpa-nicayaḥ (53)5.53G3Watch Video (1)
29BS-29 Yas tv indragopam (54)5.54G3Watch Video (1)
30BS-30 Yam Krodha Kama Sahaja (55)5.55G3Watch Video (1)
31BS-31 Sriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ (56)5.56G3
32BS-32 Yasyah Sreyas Karam Nasti (60)5.60G3Watch Video (1)

CC - Caitanya Caritamrta/Caitanya Bhagavata

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1CC-01 Bharata bhumiteAdi 9.41G2
2CC-02 Sadhu sange krishna namaAdi 1.120G2
3CC-03 Krishna mantra haite habeAdi 7.73G2
4CC-04 Anyabhilasita sunyamMad. 19.167G2
5CC-05 Jivera svarupa hayaMad. 20.108G2
6CC-06 Krsna yadi krpa kareMad. 22:47G2
7CC-07 Prabhu kahe vaishnava sevaMad. 16.70G2
8CC-08 Dharmacari madhye bahutaMad. 19.147-148G2
9CC-09 Brahma anga kanti tanraMad. 20.159G2
10CC-10 Panchama purusarthaAdi 7.85G2
11CC-11 Ishwara swarupa bhaktaAdi 1.61G2
12CC-12 Krishna bhuli sei jivaMad. 20.117G2
13CC-13 Krishna bhakti janma mulaMad. 22.83G2
14CC-14 Bhakta ama preme bandhiMad. 25. 127G2
15CC-15 Sakala jagate moreAdi 3.15G2
16CC-16 Kande bole ohe krishnaG2
17CC-17 Jnana karma yoga dharmeAdi 17.75G2
18CC-18 Tara madhye sarva srestha4.71G2
19CC-19 Bhukti mukti sprha yavatMad. 19.176G2
20CC-20 Krsna tattva bhakti tattvaMad. 25.265G2
21CC-21 Kiba vipra kiba nyasiMad. 8.128G2
22CC-22 Eka krsna name kareMad. 15.107G2
23CC-23 Tulayama lavenapi naMad. 19.151G2
24CC-24 Nitya bandha krsna haiteAntya 6.236G2
25CC-25 Vrindavana purandaraAdi 8.31G2
26CC-26 Brahmanda bharamite konaG2
27CC-27 Gramya katha na sunibeG2
28CC-28 Caitanya nityanandeG2
29CC-29 Radha purna saktiMad. 24.187G2
30CC-30 Bhakta pada dhuli araMad. 22.47G2
31CC-31 Devarsi bhutaptaG2
32CC-32 Nama vinu kali kaleMad. 24.187G2
33CC-33 Sat sanga krsna sevaMad. 22.47G2
34CC-34 Krsna bhakti rasa bhavita matihMad. 8.70G2
35CC-35 Naham vipro na ca nara patirMad. 13.80G2
36CC-36 Loka dharma veda dharmaAdi. 1166-169G3
37CC-37 Bhajanera madhye sresthaG2
38CC-38 Krsna bhakta niskamaG2
39CC-39 Bolo krsna bhajo krsnaG2
40CC-40 Khanda khanda deha moraG2
41CC-41 Amara bhaktera pujaG2
42CC-42 Krsna nama maha mantreraG2
43CC-43 Sadhu sanga nama kirtanaG2
44CC-44 Bhakti sadhana sresthaG2
45CC-45 Namo brahmanya devayaG2
46CC-46 Mahat krpa bina konaG2
47CC-47 Krsna yadi chute bhakteG2
48CC-48 Yare dekha tare kahaG2
49CC-49 Nitya siddha krsna premaMad. 8.70G2
50CC-50 jaha bhagavata para vaishnavera sthaneG2
51CC-51 Siddhanta baliye citteG2
52CC-52 Eka anga sadhe kehaG2
53CC-53 Kona bhagye karo samsaraG2
54CC-54 Varam huta vaha jvalaG2
55CC-55 Mayavadi karma nishthaG2
56CC-56 Bhukti mukti adi vancaG2
57CC-57 Sarana lana kareG2
58CC-58 Diksha kale bhakta kareG2
59CC-59 Bhaktera dravya prabhu kariG2
60CC-60 Mayare kariya jaya charanoG2
61CC-61 Devi Krishna Mayi ProktaG2

DA - Damodara Ashtakam

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1DA-01 Namamisvaram Saccidananda RupamG2
2DA-02 Rudantam Muhur NetraG2
3DA-03 Itidrk Sva Lilabhir AnandaG2
4DA-04 Varam Deva Moksam Na MoksavadihmG2
5DA-05 Idam Te MukhambhojamG2
6DA-06 Namo Deva Damodara AnandaG2
7DA-07 Kuveratmajau Baddha MurtyaivaG2
8DA-08 Namaste Stu Damne SphuradG2

GB - Gokul Bhajan Slokas

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1GB-01 Vande Devam Sri Gurum1G2
2GB-02 Krishnaya Govindaya2G2
3GB-03 Hare Krishnam Govindam3G2
4GB-04 Namas Te Guru DevayaG2
5GB-05 Ekam Devam GovindamG2
6GB-06 Apurvam Manusha JanmamG2
7GB-07 Sravane GurudevG2
8GB-08 Dharma Karma Yoga Jnana Arpa Marga NasiniG2
9GB-09 Sarvadam Ca MeG2
10GB-11 Odi Odi Odi OdiG2
11GB-12 Ottaiyana ThuruthiaiG2
12GB-13 Kanda Kanda SasthiramG2
13GB-14 Yogam Yogam Yogam EntruG2
14GB-15 Pulal Unnum AsaiyalG2
15GB-16 Pampu Chiiar Kompu ChittarG2
16GB-17 Piranthavargal IranthiduvarG2
17GB-18 Odu Odu Odu OduG2
18GB-21 Mangalam Sri Gurum Suka PadamG2
19GB-22 Ananya Sevakam Atmani VedanamG2
20GB-23 Svarna Varam Saci Suta BalamG2
21GB-24 Vrindavanam Ca Nawadwipa LokamG2
22GB-25 Hari Dasa Giri Raja GovardhanamG2
23GB-26 Radhika Devi Kalana SvarupamG2
24GB-27 Koti Sundaram Goloka VasamG2
25GB-28 Goloka Sundari Kanyaka SakhyamG2

IS - Isopanishad

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO

OS - Other Scriptures

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1OS-01 Om Namo NarayanayaG0
2OS-02 Om Purnamadah PurnamidamG2
3OS-03 Go-Koti Danam Grahane KhagasyaG2
4OS-04 Ekam Sastram Devaki Putra GitamG2
5OS-05 Bhaja Govindam Bhaja Govindam1G2
6OS-06 Sri Rama Rama RametiG0
7OS-07 Vasudeva Sutham DevamG2
8OS-08 Acyutam Keshavam1G0
9OS-09 Hiranmayena Patrena15G2
10OS-10 Nama Cintamanih KrishnasG2
11OS-11 Mukam Karoti Vacalam1G2
12OS-12 Jalaja Nava LakshaniG2
13OS-13 Naham Vande4G3
14OS-14 Ananta Samsara Samudra TaraVerse 1G2
15OS-15 Nasta Dharme Na5G2
16OS-16 Golokam Ca ParityajyaG2
17OS-17 Sahasra Namnam PunyanamG2
18OS-18 Naham Vasami VaikuntheG2
19OS-19 Gurur Brahma Guru VishnuhG0
20OS-20 No Audio7.26.2G2
21OS-21 Narayano Api Vikrtim YatiG2
22OS-22 Sataam Nindaa NaamnahG2
23OS-23 Narayana JagannathaG2
24OS-24 Idam Sariram Parinama Pesalam37G3
25OS-25 Ahimsa Prathamam PushpamG3
26OS-26 Jaanami DharmamG2
27OS-27 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke38G2
28OS-28 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih7.26.2G2
29OS-29 Ahara Nidra Bhaya Maithunam CaG2
30OS-30 Bhaktir Evainam NayatiG2
31OS-31 Kamam Tulikaya Karena HarinaG2
32OS-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
33OS-33 No AudioG2
34OS-34 No AudioG2
35OS-35 No AudioG2
36OS-36 No AudioG2
37OS-37 No AudioG2
38OS-38 No AudioG2
39OS-39 No AudioG2
40OS-40 Sudram Bhagavad BhaktamG2

OV - Other Vaishnava Scriptures

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1OV-01 He Krishna Karuna Sindho104G0
2OV-02 Etat Tulasi Patram1G2
3OV-03 Maha Prasade Govinde1G2
4OV-04 Yasya Prasadad Bhagavad8G2
5OV-05 Namas Te Narasimhaya11G2
6OV-06 Jaya Radhe Jaya Krishna7.60G2
7OV-07 No AudioG2
8OV-08 Om Ajnana-TimiranthasyaG0
9OV-09 Kinkini Valaya Nupura DhariG2
10OV-10 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa231.17G2
11OV-11 Gange Ca Yamuna1G0
12OV-12 Krsna krsna krsna krsnaG2
13OV-13 Vaivasvatantare BrahmanG2
14OV-14 Hare Nama Krsna NamaText 23G3
15OV-15 Vaikunthaj Janito VaraG3
16OV-16 Vanca Kalpa TarubhyasG2
17OV-17 Vrindayai Tulasi DevyaiG0
18OV-18 Acarya Dharmam22G2
19OV-19 Vrindavanam ParityajyaG2
20OV-20 Deva Siddha Mukta YuktaG2
21OV-21 Kanaka KaminiG2
22OV-22 Atyahara Prayasas CaG3
23OV-23 Prema Dhama Divya DirghaG3
24OV-24 Krishnam Smaran JanamG3
25OV-25 Krsna Prasadena Samasta Saila1G2
26OV-27 Harer Nama Harer Nama3G2
27OV-28 Namo Vedanta VedyaayaText 22G2
28OV-29 Sri Krishna Caitanya21G2
29OV-30 Raasaavahaa Haava SaaraaG2
30OV-31 Samsara Dukha Jaladha54G2
31OV-32 Kim Brumo Anyatra KunthiG2
32OV-33 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde88G2
33OV-34 Agre Kurunaam Atha PaandaG2
34OV-35 Vraje Prasiddham NavanitaG2
35OV-36 Premadam Ca MeG2
36OV-37 Karma Kanda Jnana KandaG2
37OV-38 Gopi Chandana LiptangamG2
38OV-39 Nityam Karoti Yah PapiG2
39OV-40 Tulasi Dala MatrenaG2
40OV-41 Isavasyam Idam SarvamG2
41OV-42 Raasaa Vahaa Haava SaaraaG3
42OV-43 Prema Nama Dana JanyaPg 307G2
43OV-44 Sarvesaam Api YajnaanaamG2
44OV-45 Antargato Api VedaanaamG2
45OV-46 Raasatam SarasaarambheG2
46OV-48 Krishnam Smaran Janam CasyaG2
47OV-49 Asurya Nama Te LokaG2
48OV-50 Svarna Koti DarpanabhaG2
49OV-51 Anaradhya Radha Padambhoja RenumG2
50OV-52 Janame Janame Saba Pita MataG2
51OV-53 Sringi Dhvamso Agni PanamG2
52OV-54 Bhajananda Samye ApiG2
53OV-55 Vaikuntha VasinoG2
54OV-56 Nama SankitanamG2
55OV-57 Sree Krishna Gopala Hare MukundaG2
56OV-58 Naham Atmanam AsaseG2
57OV-59 Aho Tat ParamanandaG2
58OV-60 Sri Krishna GopalG2
59OV-61 Tulasi Amrta JanmasiG2
60OV-62 Prataman Tu GurumG2Watch Video (1)
61OV-63 Jivitam Vishnu BhaktasyaG2
62OV-64 Bhaktis Tu Bhagavad BhkataG2
63OV-65 Adiksitasya VamoruG2
64OV-66 Na Nama Sadrsam JnanamG2
65OV-67 Namaiva Parama MuktirG2
66OV-68 Namaiva Karanam JantorG2
67OV-69 Sri Pada Kamala Sudha Rasa PaneG2
68OV-70 Janmana Jayate SudrahG2
69OV-71 Krsna Krsna Krsna Ity Anta KaleG2
70OV-73 No AudioG2
71OV-74 No AudioG2
72OV-75 No AudioG2

PD - Prema Dhana Dhama Strotram

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO

SA - Sikshashtakam

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1SA-01 Ceto Darpana Marjanam Bhava MahaG2
2SA-02 Nama Nama Kari BahudhaG2
3SA-03 Trinad Api SunicenaG2
4SA-04 Na Dhanam Na Janam Na SundarimG2
5SA-05 Ayi Nanda Tanuja KinkaramG2
6SA-06 Nayanam Galad Asru DharayaG2
7SA-07 Yuga itam NimeshenaG2
8SA-08 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu MamG2
9SA-09 Prabhura SikshashtakaG2

SB - Srimad Bhagavatam

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1SB-01 Janmady Asya Yato1.1.1G2
2SB-02 Sravanam Kirtanam VisnoG2
3SB-03 Nama Sankirtanam YasyaG2
4SB-04 Sadhavo HrdayamG2
5SB-05 Nayam Sukhapo BhagavaG2
6SB-06 Nigama Kalpa TarorG2
7SB-07 Tavat Karmani KurvitaG2
8SB-08 Yasyaham AnugrhnamiG2
9SB-09 Vande Nanda Vraja StrinamG2
10SB-10 Nimna Ganam Yatha GangaG2
11SB-11 Devarsi BhutaptaG2
12SB-12 Aho Bhagyam Aho BhagyamG2
13SB-13 Acaryam Mam VijaniyanG2
14SB-14 Krishnaya VasudevayaG2
15SB-15 Kvacid Rajamsi VimameG2
16SB-16 Nirapeksham Munim SantamG2
17SB-17 Na Paramesthyam Na Mahendra DhisnyamG2
18SB-18 No AudioG2
19SB-19 No AudioG2
20SB-20 No AudioG2
21SB-21 Ahimsa Satyam AsteyamG2
22SB-22 Na Kincit Sadhavo DhiraG2
23SB-23 Adhyatmika Adibhir DukhairG2
24SB-24 Abhyarthitas Tada TasmaiG2
25SB-25 Tapah Saucam Daya SatyamG2
26SB-26 Yasyaham AnugrhnamiG2
27SB-27 Nr-Deham Adyam SulabhamG2
28SB-28 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
29SB-29 Krsna Varnam TvisakrsnamG2
30SB-30 Trayyaa Copanishadbhis CaG2
31SB-31 Ete Camsa Kalah PumsahG2
32SB-32 Daakinyo Yaatudhaanyas CaG2
33SB-33 Ye Vaa Mayise Krta SauhrdaarthaaG2
34SB-34 Saalokya Saarsti SaamipyaG2
35SB-35 Yatha Taror Mula NishecanenaG2
36SB-36 Shyamam Hirayna ParidhimG2
37SB-37 Kim Va Yogena SankhyenaG2
38SB-38 Vadanti Tat Tattva VidasG2
39SB-39 Nunam Pramattah Kurute VikarmaG2
40SB-40 Saanketyam Paarihaasyam VaaG2
41SB-41 Vadanti Tat Tattva VidasG2
42SB-42 Aadara ParicaryaayaamG2
43SB-43 Tasmad Gurum PrapadyetaG2
44SB-44 Yatha hi skantha sakhanamG2
45SB-45 Namo Anantaya Brhate10.85.39G2
46SB-46 Pasyesa me naryam ananta adye10.14.9G2
47SB-47 Anujanihi Mam Krishna10.14.39G2
48SB-48 Jananta Eva Janantu10.14.38G2
49SB-49 Gunatmanas Te Api Gunan Vimatum10.14.7G3
50SB-50 Visnor Maya BhagavatiG2
51SB-51 Barhapidam Nata Vara VapuhG2
52SB-52 Om Namas Tubhyam BhagavateG2
53SB-53 Tan Anadrtya Yo AvidvanG2
54SB-54 Matir Na Krsne ParatahG2
55SB-55 Jayati Jana NivasoG2
56SB-56 No AudioG2

UG - Uddhava Gita

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1UG-01 yad idam manasa vacaG2
2UG-02 tyago yam suskaroG2
3UG-03 so aham mamaham itiG2
4UG-04 eka dvi tri catusG2
5UG-05 prana vrttyaiva santusyamG2
6UG-06 kvacic channah kvacit spastaG2

UP - Upadesamrta

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1UP-01 Vaco Vegam ManasaG3
2UP-02 Atyahara Prayasas CaG3
3UP-03 Utsahan NiscayadG3
4UP-04 Dadati PratigrhnatiG3
5UP-05 Krsneti Yasya GiriG3
6UP-06 Drstaih Svabhava JanitairG3
7UP-07 Syat Krsna Nama CaritadiG3
8UP-08 Tan Nama RupaG3
9UP-09 Vaikunthaj Janito VaraG3
10UP-10 Karmibhyah Parito HarehG3
11UP-11 Krsnas yocchaih pranaya vasatih2G2

VM - Vrindavana Mahimamrta

 Sloka IDSloka TitleRefGradeVIDEO
1VM-01 Kara Tala Kalita Kapolo3.55G3
2VM-02 Pasur Ekah Khaga Ekas4.64G2
3VM-03 Maha Diptam Maha Ramyam7.62G2
4VM-04 Parihase Apyanya Priya2.16G3
5VM-05 Ma Kuru Karma Na Yogam7.9G2
6VM-06 Khaga Vrindam Pasu Vrindam7.28G2
7VM-07 Jivann Eva Mrta Prayo5.25G2
8VM-08 Divya kavya natakadiG2
9VM-09 Ka Tava Kanta Kas Tava Tanayah6.98G2